Free Mover

Free Mover Nedir?


- Yurtdışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, üniversitemizde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem/yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini ve aynı şekilde üniversitemizde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem/yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini sağlayan bir değişim programıdır.


- Staj için Üniversitemize yurtdışından gelmek isteyen öğrenciler Free-Mover Programı için belirlenen harç ücretini yatırdıktan sonra staj programlarına kabul edilebilir.


- Bütün seyahat ve konaklama giderleri ile Üniversitemizin ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün harçlardan kendileri sorumludur.


- •Başvurulan programlar ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.


 

Free Mover Öğrenci Değişim Programı Genel Hükümler

1- Free Mover Öğrenci Öğrenim hareketlilikleri, kurumlar arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmemektedir.

2- Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

3- Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir.

4- Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

5- Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

6- Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler tekrar edilir.

7- Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

8- Öğrenciler hibe almamaktadır.

9a- Giden öğrenci, gideceği Üniversitenin belirlediği dönemlik harcı veya ders kredisini ve kayıtlı olduğu Üniversitenin harç ücretini kendi karşılamaktadır.

9b- Gelen öğrenci, Bakanlar Kurulu’nun değişimin yapılacağı Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair kararına göre belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu’nun değişimin yapılacağı Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararı doğrultusunda öğrenim ücretinde güncelleme yapılabilir.  

 

Free Mover Öğrenci Değişim Programı için Gereken Asgari Şartlar

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2a- Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

2b- İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not                             ortalamasının en az 2.50/4.00

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

 

Free Mover Öğrenci Değişim Programı Başvuru İşlemleri

1- Adaylar başvurularını Eğitim-Öğretim Yılında ilan edilen tarihler arasında Online Başvuru Sistemi üzerinden yapacaklardır. Online Başvuru İşlemleri sırasında adaylar, istenen bilgi ve belgeleri okunaklı ve düzgün bir şekilde sisteme yükleyerek gerçekleştirecektir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.  

2- 100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

3- Öğrenciler başvurularında üniversite tercihinde bulunacaklardır. Tercihler sadece Free Mover Değişim Programı uygulanan Üniversitelere yapılabilir.

4- Tercihler belirlenirken, Free Mover Bölüm/EABD Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve benzeri koşullar dikkate alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

5- Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde bilinmesi gerekir. Başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak gerekir.

6- Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Free Mover öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir.

7- Kontenjanlar her Eğitim-Öğretim yılında ilanda belirtilir.

8- Başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi: % 50

Dil seviyesi: % 50

9- Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir.


 

Free Mover Öğrenci Değişim Programı Başvuru için Gerekli Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Not Dökümü (Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir)

3- Yabancı dilini gösterir belge (TEOFL, YDS, BTUYDS, Gönderen Üniversitenin Değişim Programı Sınavı, Gönderen Üniversitenin Yabancı Dil Sınavı)

Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu: 65